NHẬP THÔNG TIN THÍ SINH
   
Chú ý:
- Nội dung (*) là nội dung bắt buộc thí sinh phải nhập đầy đủ và chính xác.
- Sau khi nhập đầy đủ và chính xác thông tin thì chọn vào nút "Đăng ký xét tuyển".
- Ngành học có thể thay đổi được khi nhập học./.